Основните проблеми в сферата на образованието в училищата

Friday, September 26th, 2014 | обучение

Това е обобщението на Salve, свързано с основните проблеми в сферата на образованието в училищата. Нямаме претенции за изчерпателност. Ще се радваме, ако го допълните в коментарите отдолу с вашите впечатления и мнения. От нас - учители, родители, политици и ученици, зависи какво ще нарисуваме на празния лист “Училище”.

Това е обобщението на Salve, свързано с основните проблеми в сферата на образованието в училищата. Нямаме претенции за изчерпателност. Ще се радваме, ако го допълните в коментарите отдолу с вашите впечатления и мнения. От нас - учители, родители, политици и ученици, зависи какво ще нарисуваме на празния лист “Училище”.

Обощението е направено на база:

опит на Salve; наши срещи и обучения с учители; наши разговори с учители, ученици и родители

държавните документи за развитие на образованието до 2020 г.

европейските и световни тенденции в образованието


Учебно съдържание:

• Учебното съдържание е обемно. Изобилства от фактология. Не е практически ориентирано – не е свързано с практиката и живота

• Основната причина за проблемите в образованието, която рядко се назовава директно, са държавните образователни изисквания (ДОИ) по всеки предмет в края на учебната година - във вида, в който са в момента. Достигането им налага запаметяване на определено учебно съдържание, без да се развива мисленето на учениците. Изисква се да се знае голям обем от материал, без да има достатъчно часове за упражнение.

• В момента учебниците са скучно написани и със сложна терминология , с обемни уроци. Това е така именно за да отговарят на ДОИ - държавните образователни изисквания

• Обемното учебно съдържание обуславя преобладаващия метод на преподаване да бъде лекцията, а преобладаващият метод за контрол – писмения тест. Това води до невъзможност на  учителите да работят за развитие у учениците на умения за работа в екип, умения за защитаване на собствена позиция, умения за стигане до консенсус, толерантност към различните идеи, умение за позитивно мислене, умения за презентиране.

Решението е да се променят Държавните образователни изисквания – да се намали обемът учебно съдържание в съответния предмет в съответната степен и се увеличат часовете за упражнения, творческо мислене, работа в екип. Това ще доведе до съществена промяна на образованието в България.

Професионално образование

• Реформиране на професионалното образование и обучение, обвързването му с потребностите на пазара на труда

• Актуализиране на училищните програми в професионалното образование с участието на работодателите

Работа с ученици

• Не е системна и задълбочена работата за намаляване броя на напусналите и необхванати ученици – основно роми. Не се разработват системи за намаляване на отсъствията на учениците

• Не се разработват механизми за  противодействие на училищния тормоз между децата в детската градина и учениците в училище. Тук трябва да се работи за превенция на агресията – това става чрез създаване на позитивна среда за учене и живот в детската градина и училище

• Не се развиват дейности в подкрепа на всяко дете и ученик – трябва да има време и условия за индивидуална работа с учениците и децата в детските градини

• Липсват надеждни лостове за санкциониране на негативните прояви в училище и система за подкрепа на позитивните

• Нужно е усъвършенстване на системата за създаване на подкрепяща среда за деца и ученици със специални образователни потребности (СОП) – ученици с по-сериозни заболявания

• Нужно е засилване на допълнително обучение по български език за децата и учениците, за които българският език не е майчин. Това е огромен проблем, особено в училищата с ромски деца, защото на практика в първи клас те имат чуждоезиково обучение

• Слаба е дейността по откриване на ученици с лидерски качества и работата с тях за развиването им

• Неефективна е работата с ученическите съвети и слабо се работи  в посока ученическото самоуправление да заеме своето място в живота на училището

• Трябва да се намери механизъм за намаляването на тежестта на ученическите чанти – в момента една средна ученическа чанта на дете в първи клас и по-нагоре е около 8-9 кг.

• Според Salve и световните водещи гласове в образованието, трябва да се промени подходът и нагласата за преподаване и съдържание на учебния час – училището, образованието и знанието да бъдат интересни и забавни, а не стресиращи и скучни. В образованието трябва да присъства активно играта, работата в групи, дискусията, решаването на спорове, творческото мислене, забавлението.

Работа с учители

• Актуализиране на заплатите на учителите и тяхното увеличаване поне до тези на полицаите. При заплатите в бюджетната сфера като полицаи, например, осигуровките се поемат от бюджета. При учителите не е така. Да се даде възможност за допълнителни хонорари и бонуси.

• Планиране на мерки за привличане, задържане и професионално развитие на педагогически кадри на възраст до 35 години

• Развитие на капацитета и създаване на стимули за мотивиране и задържане на млади специалисти в системата на предучилищното и училищното образование

•       Разработване на адаптационни програми за педагогически кадри в предпенсионна възраст

• Нужно е връщане на необходимото доверие и уважение към българския учител

• Активно взаимодействие и развиване на междуучилищни инициативи. В момента няма обмяна на опит и позитивни практики между училищата – изучаваме световния опит, а не знаем успехите на съседното училище, понякога дори и на съседния клас

• Да се изгради система за обмен на добри практики в рамките на самото училище.

• Да избягаме от негативизма и това какво не правим. Да говорим за това какво правим добре и как можем да го развием още по-добре

Работа с родители

• Привличане и мотивиране на родителите за съпричастност към живота и проблемите в училище

• Организиране на образователни цикли за обучаване на родителите по проблемите на възпитанието на децата

• Организиране на обучение на родители по български език и образование по някои предмети – особено в ромски общности

творчество в училищата

творчество в училищата

Tags: ,

Search

 

July 2024
M T W T F S S
« Jan    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Archives